Úvod

Název
Inovace studijních programů sociální politika a sociální práce na UHK s ohledem na potřeby trhu práce (INOSOC - CZ.1.07/2.2.00/28.0127)

Termín

1.12.2011 – 30.11.2014

Partneři
  • Občanské poradenské středisko o.p.s.
  • Oblastní charita Hradec Králové
  • Senior Chrudim, s.r.o.

Anotace
Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové (dále ÚSP) garantuje a zajišťuje výuku celkem osmi prezenčních i kombinovaných bakalářských a magisterských studijních oborů. V rámci tohoto projektu dojde k inovaci těchto programů. Inovovat bude ÚSP a další spolupracující pracoviště z celé UHK - jedná se o systémový projekt UHK, nadřazený jednomu pracovišti. Ačkoliv je v rámci ÚSP kladen velký důraz na modernizaci didaktických prostředků a metod, je v současné době v mnoha ohledech výuka na ÚSP zastaralá, co se týká metod prostředků výuky i náplně jednotlivých předmětů. Hlavního cíle projektu - inovaci systému studijních oborů na ÚSP chceme dosáhnout především přípravou nových studijních materiálů a podkladů reflektující stávající změny a nové poznatky v kontextu tuzemských komerčních i zahraničních zkušeností. Tyto studijní materiály a podklady bude možné využít v rámci modulární výuky i pro jiná studia na UHK. V rámci projektu bude podpořena internacionalizace a diverzifikace studia.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je inovovat obsah vybraných předmětů jednotlivých studijních oborů s ohledem na odborný profil absolventů a potřeby trhu práce. Zvýšit odborné kompetence akademických pracovníků vzhledem k inovaci výuky a prohloubit spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, u kterých absolventi nacházejí uplatnění. Tento hlavní cíl je možné rozčlenit na dílčí cíle: 1. Provázání koncepce bakalářského i magisterského studia s požadavky trhu práce, aby se zvýšila konkurenceschopnost a uplatnitelnost absolventek a absolventů oboru. 2. Zvyšování kvality obsahu a formy výuky logické struktury kurikula, aby byla studujícími vnímána jako přínosná do praxe a naplňovala požadavky existujících standardů. 3. Doplnění odborného a technického zázemí pro studující i vyučující - e-learning, multimediální studijní opory, didaktické pomůcky a prostředky výuky. 4. Zvyšování praktických kompetencí vyučujících, aby vedle teoretických znalostí disponovali i praktickými dovednostmi. 5. Zapojení odbornic a odborníků z praxe a zahraničí, aby docházelo k propojení mezi teorií a praxí a byly sdíleny a využívány zkušenosti ze zahraničí. 6. Podpora internacionalizace formou výuky v cizím jazyce a vzděláním akademických pracovníků v cizím jazyce. 7. Podpora principů diverzifikace a priorit Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační ...., tento cíl bude plněn zkvalitněním a modularizací studijních programů ÚSP.


Pro zaměstnance